ADALET MENSUPLARI DAYANIŞMA VAKFI (ADYAV)

VAKIF SENEDİ

     BÖLÜM  I  KURULUŞ ve VAKFIN ADI

MADDE 1 - Türk Medeni Kanunu'nun 73 ve müteakip maddeleri hükümlerine göre, tesis senedinde yazılı amaçları tahakkuk ettirmek üzere «ADALET MENSUPLARI DAYANIŞMA VAKFI» adı ile bir vakıf kurulmuştur.

  Tanımlar:

MADDE 2 - Vakfın kısa adı «ADYAV»dır. Bu vakıf iş bu senette vakıf olarak anılacaktır.(15.09.2004 tr.Değişik 2.fıkra) Mensuptan amaç, Adalet ve Vakıf mensuplarıdır.(ESKİ 2. FIKRA)Mensuptan amaç, Adalet ve Vakıf mensuplarıdır.(22.1.1994 tr. Değişik 2. fıkra) "Vakıf üyesi olarak mensuptan amaç, halen görende bulunan veya emekliye ayrılmış Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile bu sınıflardan sayılanlardan vakıf senedinde yapılacak değişikliğin tescili tarihinden; sonra göreve başlayacak olanların ise, ilk atandıkları yerde göreve başladıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde başvurmaları üzerine üyeliği kabul edilenler ve diğer vakıf mensuplarıdır. " (4.7.2001 tr.değişik 2.fıkra) “Vakıf üyesi olarak mensuptan amaç Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile bu sınıftan sayılanlardan,halen görevde bulunan veya emekliye ayrılmış olanlar ile göreve yeni başlayanların üyelik için başvuruları üzerine üyelikleri kabul edilenler ve diğer vakıf mensuplarıdır." 

     BÖLÜM II  VAKFIN MERKEZÎ ve ŞUBELERİ

 Vakfın Merkezi:

MADDE 3 - (15.09.2004 tr.Değişik) Vakfın Merkezi Ankara’dır. İdare Yeri Adresi Atatürk Bulvarı Kültür İşhanı 131/ 50   Kızılay – ANKARA

(ESKİ METİN)Vakfın Merkezi Ankara'dır. İdare yeri adresi Yargıtay'dır.

 Vakfın Şubeleri:

MADDE 4 - Vakıf gerektiğinde Ülke içinde ve dışında mensuplarına hizmet vermek üzere ilgili makam ve mercilerden izin almak suretiyle şubeler açabilir, irtibat büroları kurabilir.Bunların açılış kararları ile görev alanları, yetkilerinin belirlenmesi, bu şubeleri yönetecek kişilerin tayini vakıf mütevelli heyetine aittir.

     BÖLÜM III  VAKFIN AMACI

MADDE 5 - Toplumda hukuksal bilincin yerleşmesi, adalete olan saygının devamı ve güçlenmesini sağlamak, sosyal hukuk devleti fikrinin gelişmesine katkıda bulunmak, adalet mensupları ve yakınlarının sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla;

 A-        Seminer, konferans, kurs, panel, sempozyum gibi eğitsel çalışmalar yapmak

 B-        (22.1.1994 tr. Değişik)  "Hukuk ve adalete saygı haftası, anma günleri, araştırma ve inceleme gezileri, hukuksal konularda araştırma gibi kültürel etkinlikler yaratmak, "   (ESKİ B BENDİ) Hukuk ve adalete saygı haftası, anma günleri, araştırma ve inceleme    gezileri, hukuksal konularda araştırma, yılın hukukçusu yarışmaları düzenlenmek gibi kültürel etkenlikler yaratmak,

 C-        Öğrenci yurdu, çocuk yuvası, huzurevi açmak işletmek gibi sosyal güvenlik faaliyetlerinde bulunmak,

 D-        Vakıf ve Adalet Mensuplarının Yüksek Okulda bulunan füruuna burs sağlamak,

 E-        Sağlık Evleri açmak, hastalık ve ölüm hallerinde acil yardımda bulunmak, ilâç, kan ve serum gibi tıbbi malzeme sağlamak, Bütçe olanakları dışında karşılıklı veya karşılıksız sağlık yardımı yapmak, Vakıf ve Adalet Mensuplarının mutluluklarını ve acılarını paylaşmak üzere her türlü sosyal ve ekonomik katkıda bulunmak,

 F-        Vakıf hizmetlerine talip olan Vakıf ve Adalet Mensuplarına kısa, orta ve uzun vadeli, düşük faizli kredi sağlamak,

 G-        Vakıf ve Adalet Mensuplarının yoğun bulunduğu yerlerde vakfın bütçesi oranında tüketim merkezleri açmak ve işletmek,

 H-        Vakıf ve Adalet Mensuplarının ve yakınlarının dinlenme ve sürekli yaşama ihtiyaçlarını karşılama amacı ile dinlenme merkezleri ve konutlar üretmek, konut yapımcısı işlevini üstlenmek, arsa, alt yapı ve kredi sağlamak, bu hizmetleri mensuplarına yansıtmak, iskan sonrası işletmelerde etkin rol oynamak; gerektiğinde buralarda açılan işletmeleri yasalara uygun biçimde kiraya vermek,

 I-        (22.1.1994 tr. Değişik) "Vakıf ve Adalet Mensupları ile eş ve çocuklarının arsa, konut, araç ve benzeri gereksinimleri edinmelerine ön ayak olmak; onlar adına arsa, toplu konut ve tüketim kredisi, banka kredisi, faizsiz memur kredisi, dış kaynaklı kredi gibi her türlü krediyi ilgili kuruluşlardan almak ve bunu amacı doğrultusunda kullanmak,"    (ESKİ I BENDİ)Mensuplarının konut edinmesine ön ayak olmak üzere onlar adına toplu konut kredisi; faizsiz memur kredisi, banka kredisi ve dış kaynaklı kredi olmak üzere her türlü krediyi ilgili kuruluşlardan almak ve bunu amacı doğrultusunda kullanmak,

 İ-        Emekli Vakıf ve Adalet Mensuplarının kurumlardaki işlemlerine yardımcı olmak,

J-        Bu amaçları gerçekleştirmek için ilgili vakıflarla işbirliği yapmak suretiyle imkân sağlamak

K-        (22.1.1994 tr eklenen bent) Yukarıda sözü edilen amaçlardan bir veya birkaçını gerçekleştirmek üzere yasalara uygun biçimde ticari şirket ve benzeri kuruluşları kurmak,

     BÖLÜM IV  VAKFIN MAL VARLlĞl ve GELİRLERİ

 Vakfın Mal Varlığı:

MADDE 6- Vakfın mal varlığı, kurucular heyeti ile genel kurul üyelerinin tahsis ettikleri  (İKİ)  milyon liradır.

 Vakfın Gelirleri:

MADDE 7- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

  a) (15.09.2004 tr.Değişik) Mensupların aidat katılım payları          

(Eski a bendi) a)Adalet Mensuplarının aidat katılım payları,           

a)(22.1.1994 tr. Değişik a bendi) "Üyelerin aidat katılım payları,"

  b) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar,

  c) Amaç maddesinde belirtilen hizmetler karşılığı alınacak ücretler,

  d) Vakfa ait paraların faizleri,

  e) Vakıf mütevelli heyetince vakıf adına, alınan her cins tahvil, hazine bonosu, gelir ortaklık senedi gibi değerli belgelerden elde edilecek faiz ve gelirler,

  f) Diğer her türlü gelirler, (15.09.2004 tr.Değişik) Siyasi partiler ve sendikalar ile derneklerden bağış kabul edilmez. Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden ödenek, yardım veya herhangi bir kaynak aktarılamaz. 

(Eski F bendi)Siyasi partiler ve sendikalar ile derneklerden bağış kabul edilmez.

     BÖLÜM V  VAKFIN ORGANLARI

 Vakfın Organları:

MADDE 8 - Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

  a) Kurucular Kurulu,

  b) Genel Kurul,

  c) Mütevelli heyeti,

  d) Murakabe Kurulu,

  e) Araştırma ve Plânlama Kurulu,

  f) İhtisas kurulları,

  g) Genel Müdürlük.

  Kurucular Kurulu :

MADDE 9 - (15.09.2004 tr.Değişik) Kurucular kurulu,

1 - Salim ÖZKAN

2 - Nejat ÖZKAN

3 - Nevzat TANKUT

4 - Erol DÜNDAR

5 - H. Hilmi ÖZDEMÎR        

6 - Erol ÖCAL

7 - Teoman EVREN

8 - Mustafa Tören YÜCEL

9 - Cengiz YELBAŞI

10 - Mükerrem MALATYALI

11 - Selahattin TEKİN                     

12 - Ünal BAŞOĞLU

13 - Ali TÜRKHAZ

14 - Ümran TAN              

  oluşur.

  (Eski Madde)Kurucular kurulu,

1 - Salim ÖZKAN                                 Hâk.ve Sav. Kurulu ve Danıştay Üyesi      

2 - Nejat ÖZKAN                                  Yargıtay Üyesi

3 - Nevzat TANKUT                              Yargıtay Üyesi

4 - Erol DÜNDAR                      Danıştay Üyesi

5 - H. Hilmi ÖZDEMÎR                          Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

 6 - Erol ÖCAL                                      Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü

 7 - Teoman EVREN                              T. Barolar Birliği Başkanı

 8 - Mustafa Tören YÜCEL                     Adalet  Bakanlığı  APK.Daire Başkanı

 9 - Cengiz YELBAŞI                             Adalet Başmüfettişi

 10 - Mükerrem MALATYALI                  Yargıtay C. Başsavcı Yardımcısı

 11 - Selahattin TEKİN                         Yargıtay C. Başsavcı Yardımcısı

 12 - Ünal BAŞOĞLU                            Yargıtay C. Başsavcı Yardımcısı

 13 - Ali TÜRKHAZ                               Adalet Bakanlığı Tetkik Yargıcı

 14 - Ümran TAN                                 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi

 oluşur

  Genel Kurul:

MADDE 10 - (15.09.2004 tr.Değişik) Genel Kurul

 a) Kurucular kurulu üyeleri,

 b) Vakıf Mensupları’ndan oluşur.(Eski madde) Genel Kurul

 a) Kurucular kurulu üyeleri,

a) Vakıf Üyeliğine kabul edilenler,

         b) Vakfın kuruluş aşamasında veya kuruluşundan sonra, Vakıf Tüzel kişiliğine bir milyon lira veya daha fazla bağışta, vasiyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerden oluşur. Bu fıkradaki bağışların alınması vakıf mütevelli heyetinin kabulüne bağlıdır.   

  Genel Kurulun Görevleri:

MADDE 11 -Vakıf Genel Kurulunun görevleri şunlardır,

a) Vakıf yönetiminin denetim ve gözetimini yapmak,  

 b) Vakıf mütevelli heyetini seçmek, görevden almak,

 c) Vakıf murakabe kurulunu seçmek, görevden almak,

 d) Vakıf senedini değiştirmek,

 e) Vakıf mallarının ve işletmelerinin idaresi ve işletilmesi île ilgili olarak mütevelli heyetinin vereceği görüşü onaylamak,

 f) Mütevelli heyetince hazırlanan yıllık bütçe ve çalışma programlarını incelemek, aynen veya değiştirerek onaylamak, mütevelli heyetince yılı içinde bütçe ve program değişikliği hazırlanırsa, bu değişiklikleri aynı şekilde inceleyip sonuçlandırmak,

 g) Program ve bütçe uygulamaları ile bilançoyu incelemek ve onaylamak,

 h) Mütevelli heyeti ile murakıplar kurulunu ibra etmek,

 ı) Vakıf tüzük ve yönetmeliklerini ve değişikliklerini onaylamak,

 i) Mevzuat ve vakıf senedinde belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,

 j) Vakfa taşınmaz mal satın alınması, bina ve tesis inşası veya vakfa ait taşınmaz malların satılması hususlarında mütevelli heyetine yetki vermek.

  Mütevelli Heyeti:

 MADDE 12 - (4.7.2001 tr.değişik) “Mütevelli heyeti genel kurul üyeleri arasından (7) asil ve (7) yedek olmak üzere üç yıl için seçilir.” Herhangi bir sendika veya siyasi partiye kayıtlı olanlar mütevelli heyetine üye olamazlar. Mütevelli heyeti üyesi iken bir siyasi parti ya da sendikaya kayıt olanların mütevelli heyet üyelikleri kendiliğinden düşer,(ESKİ 1. FIKRA) Mütevelli heyeti genel kurul üyeleri arasından (11) asil ve (11) yedek olmak üzere üç yıl için seçilir.

  Mütevelli Heyetin Görev ve Yetkileri:

 MADDE 13 - Vakıf mütevelli heyetinin görevleri şunlardır.

 a) Vakfın amacının gerçekleşmesi için her türlü kararı alır ve uygular,

 b) Vakfın ihtisas komisyonlarını kurar. Bunların çalışma programlarını hazırlar, faaliyetlerini denetler ve değerlendirir. Tekliflerini görüşür ve karara bağlar,

 c) Vakfın bütçe tasarısını hazırlar Genel Kurulca onaylanan bütçe dahilinde harcama yapar,

 d) Gerekli yönetmelikleri hazırlar ve bunları genel kurulun onayına, sunar,

 e) Gerekli gördüğü hallerde kendisine bağlı Vakıf Genel Müdürünü tayin eder. Tesislerde çalışacak personel kadrolarını ve ücretlerini belirler,

 f) Her yıl sonunda düzenleyeceği faaliyet ve hesap programlarını murakıplara ve onların raporlarını genel kurula sunar,

 g) Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya ve benzeri kanuni defterleri tutar,

 h) Genel Kurulu toplantıya çağırır. Gerek olağan gerekse fevkalâde toplantılar da, genel kurulun toplantı yer, gün ve saatini, toplantı gününden en az 15 gün önce bir günlük gazete ile ilân eder. Ayrıca üyelere taahhütlü mektupla duyurur. Ve Mahalli mülki amirine bildirir.

 i) (4.7.2001 tr.eklenen bent) Vakıf üyeliğine kabul edilenlerden Genel Kurulca belirlenen aidatlarını bir yıl içinde en az 6 ay süre ile yatırmayanlar ile tebligata ilişkin adres değişikliğini bildirmeyenlerin üyelikleri Yönetim Kurulunca silinir. (15.09.2004 tarihli değişikle bu fıkra metinden çıkarılmıştır.)        

 

  Vakıf Mütevelli Heyeti Başkan ve Diğer Görevlilerinin Yetkileri Şunlardır:

 a) Mütevelli heyeti vakfın yetkili organı olup, vakfı temsil ve icra yetkisi vardır. Ancak, vakfın gayrı menkul ve menkulünün satışı ve rehni genel kurulun onayı ile yapılır,

 b) Mütevelli heyeti başkanı; vakfı temsil, mütevelli heyet kararlarını icra ve toplantılara başkanlık eder.

 c) Mütevelli heyet başkan vekilleri; başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın görev ve yetkilerini kullanırlar.

 d) Genel Sekreter; Vakfın bütün yazışmalarını idare eder, gündemi hazırlar, Kararların deftere işlenmesi ile komitelerin düzenli çalışmasını sağlar.

 e) Muhasip üye; bütçe uygulamasını sağlar, gelirlerin ve kıymetli evrakın korunmasından sorumludur.

Murakabe Kurulu:

MADDE 14 - Murakabe kurulu, Vakıf Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından üç yıl için seçeceği üç asil, üç yedek üyeden oluşur.

Murakabe Kurulunun Görevleri:

MADDE 15 - Murakabe Kurulunun görevleri şunlardır. Murakabe kurulu vakfın her türlü işlem, hesap ve faaliyetlerinin murakabesini yapar ve yıllık murakabe raporunu hazırlayarak genel kurula sunar.

Araştırma ve Planlama Kurulu:

MADDE 16 - Vakfın amacına ulaşabilmesi için beşinci maddede belirtilen işlevlerinin öncelik sırasını, yerine getirme yöntem ve ilkelerini, parasal olanaklar ile dengesinin kurulmasını sağlamak üzere bu konuda deneyimli kişilerden oluşturulan ve mütevelli heyetçe atanan 1 Başkan ve 2 Üye'den ibaret bir (APK) Araştırma ve Plânla­ma Kurulu teşkil edilir. Bu kurulun çalışma alanı ve şekli bir yönetmelik ile belirlenir.

  İhtisas Kurulları:

MADDE 17 - Vakfın amaçlarının yerine getirilebilmesinde mü­tevelli heyete danışmanlık görevi yapabilecek nitelikte yönlendirici, uzman kişilerden oluşan ve mütevelli heyetçe atanan ihtisas kurulları oluşturulur. Kurulların çalışma yöntem ve esasları yönetmelikle belirlenir

  Genel Müdürlük:

MADDE 18 - Mütevelli heyetin aldığı kararları yerine, getirmekle görevli olmak üzere vakfa bir genel müdür atanır. Genel Müdürü atama yetkisi mütevelli heyetinindir. Genel Müdür, Genel Sekreterin yönetim ve gözetiminde idari işlemleri yürütür.Genel Müdür ve Personelinin atama, ücret, çalışma yöntem ve esasları yönetmelikle belirlenir.

     BÖLÜM VI ORGANLARIN ÇALIŞMA USÜLLERİ

  Genel Kurul: 

 MADDE 19 - Genel Kurul Mütevelli heyetin daveti üzerine her yıl Nisan ayı içerisinde olağan ve üyelerinin en az 1/3'ünün veya mütevelli heyetinin çağrısı üzerine olağanüstü olmak üzere toplanır.Genel Kurul üye tam sayısının 1/2 çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde 15 gün sonra yapıla­cak toplantıda bu çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerin varlığı ile toplantı yapılır.Genel Kurulca o toplantıyı yürütmek üzere üyelerden biri divan başkanlığına, iki kişide başkan vekilliğine seçilir. Adaylar arasından iki kişide divan kâtibi olarak seçilir. Başkanlık divanı mütevelli heyetçe düzenlenen gündem uyarınca toplantıyı yönetir.Genel Kurul kararlan, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

  Mütevelli Heyet:

MADDE 20 - Mütevelli heyeti kendi üyeleri arasından gizli oy­la bir başkan, iki başkan vekili, bir sayman, bir genel sekreter seçer.Başkanın yokluğunda başkan vekillerinden hukuk fakültesini en eski bitiren toplantıda başkan vekilliği yapar.Mütevelli heyeti üye tanı sayısının mutlak çoğunluğu ile topla­nır. Çoğunlukla karar verir. Kararlar, karar defterine geçirilerek katılanlarca imzalanır.Mütevelli heyeti en az ayda bir defa ve gerektiği hallerde başkan­lık divanın çağrısı üzerine toplanır.Asil Üyeliklerden birinin boşalması halinde boşalan üyelice bir ay içinde yedek üyelerden en çok oy alan davet edilir.

     BÖLÜM VII VAKFIN HARCAMALARI ve DİĞER İŞLEMLERİ

Vakfın Yapabileceği Tasarruflar

MADDE 21 - Vakıf amacına ulaşabilmek için yasada öngörü­len sınırlamalar dışında ve değeri tespit edilmiş olmak kaydıyla taşınır ve taşınmaz mallara ve mal varlığına bağış, alını satım yo­lu ile sahip olabilir. Bunlar üzerinde işletme, devir, ferağ, gelirini tahsil ve sarfa, bir başka yatırımda kullanmaya, mal varlığını te­minat olarak göstermeye MK. 46. maddesi uyarınca yetkilidir. An­cak vakıf bu yetki ve gelirlerini 903. sayılı kanunla ve buna bağlı tüzüklerle yasaklanan faaliyetlerde kullanamaz ve bütün tasarruf­larını yasalara uygun olarak yürütür.

  Vakfa Ait İmza Yetkileri:

MADDE 22 - Vakfa ait imza yetkileri, mütevelli heyeti başkanı, başkan vekilleri ve sayman üye tarafından birlikte kullanılır. Vakfın imza sorumluluğu iki imza ile ve imza sîrkülerindeki esaslar dâhilinde saptanır. 

  Vergi Bağışıklığı:

MADDE 23 - Vakıf gelirlerinin tümü amaçlarının gerçekleşmesi için harcanır. Bu amaçlarla 903 sayılı yasanın 4 ncü maddesi ve va­kıflarla ilgili tüzüğün ilgili maddelerinde yazılı koşullara uygun ol­duğundan vakıf kurulduktan sonra vergi bağışıklığı için Bakanlar Kuruluna başvurulur.

  Vakfa Yapılacak Hizmetlerin Karşılığı:

MADDE 24 - (15.09.2004 tr.Değişik) Vakıf Genel Kurulu, mütevelli heyet, ihtisas kurul­ları, APK, Murakabe Kurulu Üyelerinin hizmetleri fahrîdir.  (ESKİ METİN)Vakıf Genel Kurulu mütevelli heyet, ihtisas kurul­ları, APK, Murakabe Kurulu Üyelerinin hizmetleri fahrî olup, bun­ların görev gereği yapacakları yol giderleri ve yolculuk harcamaları belgelere dayalı olmak kaydıyla vakıfça karşılanır.

  Vakfın Denetimi:

 MADDE 25 - Vakıf 903 Sayın yasa hükmüne göre Vakıflar Ge­nel Müdürlüğünün denetimine tabidir,

  Yönetmelikler: 

 MADDE 26 - Vakfın amacı maddesinde belirtilen hizmetleri ile İdari işlerinin yürütme, şekil ve esasları, mütevelli heyetince hazır­lanıp, Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşü alındıktan sonra, vakıf genel kurulunca onaylanacak bir iç yönetmelikte gösterilir.

     BÖLÜM VIII VAKFIN SÜRESİ ve SONA ERMESİ

  Vakfın Süresi:

MADDE 27 - Vakıf, Vakıf Senedindeki amaçlarını gerçekleştir­mek için faaliyetlerine süresiz olarak devam eder.    

Vakfın Dağılması: 

MADDE 28 -

Vakıf, Vakıf senedinde yazılı amaçlarının gerçek­leşmesi imkânsız hale geldiği takdirde genel kurulca 2/3 oy çokluğu ile alınacak olan karan uyarınca yönetim kurulunca vakfın dağıldığı hususunda karar verilmesi talebi ile mahkemeye baş vurulur.

Mal Varlığının Devri:

MADDE 29 - Vakfın dağılması halinde vakfın mal varlığı Türk Medeni Kanunu'nun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 33 ncü maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre aynı amaca yönelik başka bir vakıfa devredilir.

GEÇİCİ MADDE l - ilk Genel Kurul toplantısında o tarihe ka­dar geçici mütevelli heyeti tarafından kurucu üye sıfatı verilen ki­şiler genel kurul onayına sunulur

GEÇİCİ MADDE 2 - İlk Genel Kurula kadar aşağıdaki kişiler geçici mütevelli heyeti üyeliğini teşkil etmişlerdir.

Sıra No

Adı ve Soyadı

1

Salim ÖZKAN

2

Nejat ÖZKAN

3

Erol DÜNDAR

4

Hilmi ÖZDEMÎR

5

Erol ÖCAL

6

Teoman EVREN

7

Mustafa Tören YÜCEL

8

Mükerrem MALATYALI

9

Selahattin TEKİN

10

Ali TÜRKHAZ

11

Ümran TAN

 (ESKİ METİN)İlk Genel Kurula kadar aşağıdaki kişiler geçici mütevelli heyeti üyeliğini teşkil etmişlerdir.                                                     

 Sıra No Adı ve Soyadı Adresi: İmzası: 

 1-          Salim ÖZKAN Hâk. ve Sav. Kurulu Danıştay Üyesi

 

 

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam3
Toplam Ziyaret84137
Hava Durumu
Saat